Olemme hiilineutraali digitoimisto

Koodia Suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkki

Koodia Suomesta ry perusti vuonna 2022 hiilineutraaliusmerkin, jonka avulla alan yritykset voivat osoittaa toimivansa hiilineutraalisti. Merkki auttaa sekä alan yrityksiä toimimaan ilmastoviisaasti että myös ostajia tekemään ilmastoviisaampia hankintapäätöksiä.

Saadakseen Koodia Suomesta Hiilineutraali yritys -merkin yrityksen tulee laskea oman hiilijalanjälkensä vuosittain alalla yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Lisäksi yrityksen tulee sitoutua minimoimaan omaa hiilijalanjälkeään sekä kompensoimaan hiilijalanjälkensä vähintään vuosittain.

Ensimmäiset merkit myönnettiin helsinkiläiselle digitaalista viestintää tekevälle Konseptolle ja oululaiselle konenäköratkaisuihin ja teollisuusohjelmistoihin erikoistuneelle Hiottu Oy:lle.

Ilmastotekoja tarvitaan

Internet vastaa nykyisin merkittävästä osasta maailman sähkönkulutusta ja näin ollen myös hiilidioksidipäästöistä. Internetin sähkönkulutus ja hiilidioksidipäästöt suhteessa siirrettyihin tietomääriin ovat laskeneet viime vuosina nopeasti, mutta toisaalta siirretyt tietomäärät ovat kasvaneet sitäkin nopeammin. Internetin parissa työskentelevillä on suuri vastuu tämän ongelman ratkaisemisessa.

Olemme pienentäneet oman hiilijalanjälkemme lähes minimiin ja kompensoimme jäljelle jäävät kasvihuonekaasupäästöt kaksinkertaisesti luotettavien palveluntarjoajien avulla, mikä tekee meistä hiilineutraalin yrityksen. Lisäksi pyrimme jatkuvasti kasvattamaan hiilikädenjälkeämme sekä ideoimaan uusia keinoja ekologisuutemme parantamiseksi. Tarkempi kuvaus toimistamme löytyy seuraavista luvuista.

Toivomme lämpimästi, että niin asiakkaamme, kilpailijamme kuin muutkin yritykset ja organisaatiot osallistuisivat talkoisiin vähintään vastaavalla panoksella.

Taustaa ja terminologiaa

Ilmastonmuutos uhkaa koko ihmiskuntaa ja sen torjumiseen tarvitaan kaikkia, jokaista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ja resurssiensa mukaan. Yritysten osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, jolloin myös yritysten vastuu päästöjen vähentämisestä on suuri.

Hiilikädenjälki tarkoittaa toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastohyötyjä, eli sen mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi muualla. Hiilikädenjälkeä voi olla vaikea arvioida tarkasti, koska kyseessä on yrityksestä riippumaton ja ulkoisista tekijöistä, esimerkiksi vaihtoehtoisista ratkaisuista, riippuvainen asia. Hiilikädenjälkeä tulee kasvattaa.

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin toiminnan, tuotteen tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa, toisin sanottuna paljonko niiden elinkaaren aikana syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjäljen mittarina käytetään yleensä hiilidioksidiekvivalenttitonneja (tCO2e). Hiilijalanjälkeä tulee vähentää.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että yrityksen toimien seurauksena hiiltä sitoutuu, tai kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, vähintään yhtä paljon kuin niitä toiminnan seurauksena vapautuu ilmakehään. Käytännössä tämä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja niiden päästöjen kompensointia, joiden poistaminen ei ole mahdollista.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi yritysten tulisi tehdä ainakin seuraavaa:

 • Vähentää oman toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt minimiin
 • Vähentää oleellisten alihankintaketjujen kasvihuonekaasupäästöt minimiin
 • Kompensoida jäljelle jäävät päästöt mahdollisimman luotettavasti

Ilmastonmuutoksen ohella toinen valtava ongelma on ihmisten toiminnasta seurannut kuudes joukkosukupuutto tai 6. sukupuuttoaalto. Yritysten toiminnan tulee siis olla muillakin tavoilla ekologista, esimerkiksi saastuttamista ja luonnonvarojen liikakäyttöä välttävää sekä luonnon monimuotoisuutta ja eri lajien elinympäristöjä vaalivaa. Sama koskee päästöjen kompensaatiota.

Yrityksen hiilikädenjäljen kasvattaminen

Monessa tapauksessa verkkosivustot voivat auttaa vähentämään muita päästöjä. Tiedonvälityskanavana verkkosivustot ovat erittäin tehokkaita ja vähäpäästöisiä suhteessa vaihtoehtoisiin menetelmiin. Vertailu on kuitenkin vaikeaa, koska esimerkiksi tiedon etsiminen ja kuluttaminen on täysin erilaista eri menetelmien välillä.

Hyvä laatu ja kestävät, jatkokehitettävät ratkaisut ovat ehkä merkittävin keino pitää verkkosivustojen elinkaaren päästöt pieninä, sillä sivustojen uudistamisen aiheuttamat päästöt ovat suuria verrattuna niiden käytön aiheuttamiin päästöihin. Lisäksi rakennamme sivustot kevyiksi ja nopeiksi, mikä vähentää niiden käytön aiheuttamaa sähkönkulutusta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä.

Sivustojen aiheuttamat päästöt riippuvat kuitenkin lopulta eniten siitä, mitä asiaa niillä markkinoidaan. ääriesimerkkejä voisivat olla vaikkapa uusiutuvaa energiaa vs. fossiilisia polttoaineita markkinoivat sivustostot. Tai vähän vähemmän kärjistettynä käytetyt tekstiilit vs. pikamuoti.

Koska rakennamme sivustoja asiakkaille, emme voi suoraan vaikuttaa sivustojen sisältöön. B2B-toiminnan kohdalla yritykset voivat kuitenkin valita asiakkaansa vapaasti. Näin ollen valitsemme ensisijaisesti sellaisia asiakkaita, jotka ovat oman toimialansa vastuullisimmasta päästä tai pyrkivät kehittämään toimintaansa mahdollisimman vastuulliseen suuntaan, sekä vältämme tiettyjä toimialoja ja toimijoita kokonaan, mikäli niiden vastuullisuusasiat eivät ole kestävällä tasolla.

Pyrimme myös esimerkillämme kannustamaan asiakkaitamme ja kilpailijoitamme kunnianhimoisiin ilmastotoimiin.

Yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen

Toimialastamme johtuen meillä ei ole suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt olemme jo aiempina vuosina vähentäneet lähes minimiin.

Meillä ei ole toimitiloja, työmatkoja, työsuhdeautoja, työsuhdelaitteita eikä juuri mitään muutakaan, josta koituisi vältettävissä olevia hiilidioksidipäästöjä. Sen sijaan työskentelemme etänä, useimmat kotoa käsin ja omilla työvälineillä, jotka voivat olla myös henkilökohtaisessa käytössä.

Työssämme tarvittavien verkkopalvelinten, verkkolaitteiden, tietokoneiden, oheislaitteiden ja mobiililaitteiden käytön ja tuotannon aiheuttamista päästöistä emme pääse täysin eroon, joten pyrimme säästäväisyyteen niiden kohdalla. Sama koskee työhuoneidemme sähkö- ja lämpöenergiaa.

Käytämme laitteitamme mahdollisimman pitkään. Ostamme laitteet ja huonekalut käytettynä silloin kun se on järkevää. Meille tarpeettomaksi käyneet laitteet ja huonekalut pyrimme kierrättämään muiden käyttöön.

Korjauskelvottomat tai muillekin hyödyttömät laitteet menevät elektroniikkakierrätykseen. Muuta jätehuollon tarvetta toimintaamme ei juurikaan liity, koska olemme hajautettu ja paperiton yritys.

Kun matkustaminen on välttämätöntä, suosimme julkisia liikennevälineitä, pyöräilyä ja kävelyä. Erityisesti vältämme lentomatkailua, koska sen ilmastoa kuumentava vaikutus on vertaansa vailla. Tähän mennessä ei yrityksellämme ole lentomatkoja ollutkaan.

Järjestämme yrityksen tapahtumat ekologisesti. Järjestämme liiketapaamiset ja osallistumme koulutuksiin yleensä etäyhteyden välityksellä.

Alihankinnan hiilijalanjäljen pienentäminen

Hankimme suuren osan vaadittavasta tietojenkäsittelystä ulkopuolisina palveluina suurilta toimijoilta, joihin emme voi vaikuttaa suoraan. Tällöin pyrimme valitsemaan ilmaston kannalta parhaalta vaikuttavia toimijoita, kuten esimerkiksi Google.

Tarjoamme asiakkaillemme verkkosivustojen hosting-palveluita, jotka muodostavat osan hiilidioksidipäästöistämme. Käytännössä nämä verkkosivustot sijaitsevat kolmannen osapuolen datakeskuksissa.

Uudet sivustot olemme sijoittaneet Googlen valmiiksi hiilineutraaliin datakeskukseen Haminassa, Suomessa. Vanhemmat sivustot sijaitsevat 100 % uusiutuvalla energialla toimivissa datakeskuksissa. Näitä ovat Interxion datakeskus Saksassa (DigitalOcean) ja Telia Helsinki datakeskus Suomessa (Zoner).

Sivuston siirtäminen toiseen datakeskukseen päästöjen vähentämiseksi aiheuttaisi luultavasti enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin mitä se säästäisi usean vuoden aikana, joten emme ainakaan toistaiseksi ole ryhtyneet siirtämään vanhoja sivustoja vähäpäästöisimmältä vaikuttavaan datakeskukseen.

Yrityksen hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Olemme kompensoineet vuoden 2021 hiilijalanjälkemme kaksinkertaisesti ja aiomme tulevinakin vuosina toimia samoin.

Konsepton vuoden 2021 hiilijalanjälki on kompensoitu kahden eri toimijan kautta: Compensate ja CO2Esto. Palveluiden toimintaperiaate on erilainen, mutta molemmat kestävät kriittisen tarkastelun. Compensate perustuu huolella valikoituihin ja tieteellisen paneelin arvioimiin hiilensidontahankkeisiin, CO2Esto päästöoikeuksien ostamiseen pois markkinoilta. Molemmat sijoittuivat vuonna 2021 Finnwatchin kompensaatiopalveluja arvioivassa raportissa (PDF, s. 59-60 ja 80) parhaimpien joukkoon.

Meille oli tärkeää, että maksamallamme kompensaatiomaksulla hiilipäästöt jossakin todella vähenevät tai hiiltä sitoutuu kokonaisuutena vähintään kompensoidun hiilijalanjäljen verran. Tämän on oltava aidosti lisäistä, eli sitä ei olisi tapahtunut ilman kompensaatiomaksua.

Halusimme käyttää vain sellaisia palveluita, joiden kohdalla hiilensidonnan kaksoislaskenta ei ole merkittävä ongelma. Muussa tapauksessa valtio voisi vain jättää vähentämättä kokonaispäästöjä tai supistaa hiilinieluja vastaavan määrän, jolloin kompensoinnin ilmastohyöty olisi kyseenalainen.

Compensaten etuja:

 • Hankkeet auttavat torjumaan metsäkatoa ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta
 • Hankkeilla on myös muita vastuullisuuteen liittyviä hyötyjä

CO2Eston etuja:

 • Päästövähennykset kohdistuvat rikkaisiin länsimaihin, jotka myös saastuttavat eniten henkilöä kohden
 • Vaikuttavuus on helposti mitattavissa
 • Vaikutusten pysyvyys on luotettava

Konsepto Compensation Report 2021

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskentaan liittyy väistämättä epätarkkuuksia ja valintojen tekemistä siitä mikä kuuluu yhden toimijan hiilijalanjälkeen ja mikä taas toiselle. Näistä syistä pyrimme arvioimaan päästöjen suuruutta ennemmin reilusti ylös- kuin alaspäin ja ylikompensoimaan hiilijalanjälkemme.

Olemme laskeneet Konsepton vuoden 2021 hiilijalanjäljen GHG-protokollan mukaisesti sekä käsityönä että Compensaten laskureilla. Oman laskennan tulos oli 5,01 tCO2e. Compensaten laskuri antoi tulokseksi 4,859 tCO2e.

Laskennassa on tapana jakaa päästöt kolmeen “scopeen”, sen mukaan missä vaiheessa ne tapahtuvat ja mihin ne liittyvät.

Omat päästömme koostuvat seuraavista:

 • Scope 1: Ei suoria päästöjä yritystoimintaan liittyen.
 • Scope 2: Laskimme sähkö- ja lämmitysenergian hiilijalanjäljeksi 0,71 tCO2e. Compensaten laskurin antama tulos oli 1,083 tCO2e.
 • Scope 3: Laskimme hiilijalanjäljeksi 4,3 tCO2e. Compensaten laskurin tulos oli 3,776 tCO2e.

Scope 2 päästöjen laskenta

Scope 2-luokkaan kuuluvat käytetyn sähkö- ja lämpöenergian tuotannon päästöt.

Konseptolla ei ole toimitiloja. Etätyön todellisen sähkö- ja lämpöenergian kulutuksen laskeminen on käytännössä mahdotonta, koska työskentelyn osuus ei ole erotettavissa muusta kulutuksesta. Halusimme silti kompensoida yrityksemme lämpö- ja sähköenergian kulutuksen hiilijalanjäljen edes karkealla tasolla, joten pyrimme arvioimaan sen myös etätyön osalta.

Arvioimme keskimääräisen työhuoneen pinta-alaksi 10 m2 ja korkeudeksi 2,5 m, jolloin tilavuus on 25 m3. Koska työhuoneita käytetään elämiseen ja muuhunkin työhön, suhteutimme työhuoneiden määrän tekemiimme henkilötyövuosiin. Teknologiateollisuuden mukaan vuonna 2021 päivätyön työaika oli 1724 h. Yhteenlaskettu työmäärämme vuonna 2021 vastasi 2,0 henkilötyövuotta. Tästä saimme yrityksen toimintaan käytetyn työhuonepinta-alan arvioksi yhteensä 20 m2 ja tilavuuden arvioksi 50 m3.

Motivan mukaan tyypillinen lämpöindeksi 60-90 luvuilla rakennetuissa kerros- ja rivitaloissa on 45-65 kWh/m3/vuosi, mistä valitsimme ylärajan eli 65 kWh/m3/vuosi. Kertomalla sen työhuonetilavuudella saimme 3250 kWh/vuosi. Koska yli puolet meistä asuu Helsingissä ja käyttää kaukolämpöä lämmitykseen, käytimme Helsingin energian uusinta eli vuoden 2020 lämpöenergian päästökerrointa 182 g/kWh hiilijalanjäljen laskennassa. Tulos oli 0,6 tCO2e.

Sähköenergian kulutuksen laskennassa käytimme lähtötietona yhden henkilön kodin sähköyhtiön arvioimaa sähkönkulutusta vuonna 2021, joka oli 23,36 kWh/m2/vuosi, mistä saimme 467 kWh/vuosi. Käytimme sähköyhtiön arviota, koska se oli suurempi kuin toteutunut sähkönkulutus. Sähköenergian hiilijalanjäljen laskennassa käytimme Energiaviraston uusinta jäännösjakauman päästökerrointa vuodelle 2020, joka oli 232,41 g/kWh. Näin saimme tulokseksi 0,11 tCO2e.

Compensaten laskurilla oli mahdollista laskea lämmön- ja sähkönkulutuksen hiilijalanjälki pinta-alaperusteisesti. Tulokseksi saatiin 20 m2 lämmönkulutukselle 0,465 tCO2e ja sähkön osalta 0,388 tCO2e. Lisäksi teimme Compensaten laskurilla henkilötyövuosiin perustuvan arvion sähkönkulutuksen hiilijalanjäljelle, joka oli 0,229 tCO2e. Yhteensä siis 1,083 tCO2e.

Scope 3 päästöjen laskenta

Vuonna 2021 meillä ei ollut laite- eikä huonekaluhankintoja, eikä vanhoja laitteita tai huonekaluja poistettu. Virkistyspäiviä ei järjestetty eikä työmatkoja juuri ollut. Tapaamiset ja koulutukset hoidettiin etäpalavereina.

Scope 3 -päästömme koostuvat pääasiassa ostopalveluista, kuten pilvipalvelimista, lisensseistä, erilaisista verkkopalveluista, laskutuspalveluista ja vakuutuspalveluista. Näiden tarkan hiilijalanjäljen laskeminen on mahdotonta, koska tarvittavia tietoja ei ole julkisesti saatavilla.

Paremman tavan puuttuessa arvioimme nämä päästöt niiden hankintahintaan perustuen. Osa toimijoista ilmoittaa toimintansa olevan hiilineutraalia, mutta ylikompensoinnin hengessä laskimme niillekin hiilijalanjäljen samalla kaavalla.

Ostopalveluiden hinta vuonna 2021 oli 15215 €. Ne liittyivät pääasiassa tietoliikenteeseen, joten laskimme tietoliikenteen päästökertoimella 280 gCO2e/€ scope 3 -päästöjen hiilijalanjäljeksi 4,3 tCO2e.

Compensaten laskuria käyttäessämme jaoimme ostopalvelut valmiisiin kategorioihin (data centers for online services, telecom services, banking and insurance services, other services). Compensaten laskurin tulos 3,776 tCO2e scope3 -päästöjen hiilijalanjäljelle jäi hieman pienemmäksi kuin oman laskentamme tulos.