Saavutettava verkkosivusto WCAG-ohjeiden mukaan

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan esteettömyyttä digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Sen avulla mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää internettiä ja digitaalisia palveluita itsenäisesti ja mahdollisimman helposti.

Saavutettavan verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa pitää huomioida muun muassa seuraavaa:

  • Ohjeiden ja standardien mukainen tekninen toteutus
  • Käyttöliittymien helppokäyttöisyys
  • Sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys
  • Erilaisten apuvälineiden ja päätelaitteiden tukeminen

Mihin saavutettavuutta tarvitaan?

Erilaisia syitä saavutettavuuden tarpeelle on lukuisia, sillä monet aisteihin liittyvät, fyysiset ja neurologiset häiriöt saattavat vaikeuttaa sivustojen käyttämistä. Esimerkiksi käsien vapina saattaa tehdä hiiren käyttämisestä vaikeaa, heikko näkö voi vaikeuttaa tekstien lukemista ja lukivaikeus voi vaikeuttaa monimutkaisten ohjeiden seuraamista ja lomakkeiden täyttämistä. Saavutettavuus helpottaa näiden käyttäjien elämää.

Osalle ihmisistä saavutettavuus on käytännössä pakollista, jotta he pystyisivät käyttämään verkkosivustoja. Esimerkiksi sokeille käyttäjille verkkosivustojen käyttäminen voi olla lähes mahdotonta, ellei ruudunlukuohjelmia ole huomioitu niiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuurot puolestaan eivät voi kuulla videoiden ääniä, joten ilman tekstitystä tai tekstivastineita niiden seuraaminen on mahdotonta. Näiden käyttäjien oikeuksien toteutumisen ja itsenäisen elämän kannalta internetin saavutettavuus on äärimmäisen tärkeää.

Todennäköisesti useimmilla meistä tulee olemaan tarvetta saavutettavuudelle joskus myöhemmin, vaikka ei tällä hetkellä olisikaan. Verkkosivustojen ja verkkokauppojen käyttö saattaa vaikeutua esimerkiksi iän tuomien muutosten myötä, tai väliaikaisen tai pysyvän sairauden tai vamman takia. Myös pelkkä väsymys tai hankala käyttötilanne saattaa vaikeuttaa sivustojen käyttämistä.

Saavutettavuudesta ei onneksi ole haittaa muillekaan käyttäjille, sillä saavutettava verkkosivusto on yleisesti ottaen toimiva, selkeä ja helppo käyttää.

Vapaaehtoinen saavutettavuus

On äärimmäisen tärkeää, että internetin tietomassat ja erilaiset digitaaliset palvelut ovat kaikkien saatavilla. Saavutettavuuden huomioimien verkkosivustojen rakentamisessa on näin ollen arvovalinta, jonka tekemällä edistät ihmisoikeuksia sekä kaikkien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Se on siis vastuullista ja yksinkertaisesti oikein.

Saavutettavuus saattaa olla kannattavaa myös muiden tavoitteidesi näkökulmasta. WHO:n raportin mukaan noin 15 % maailman väestöstä elää jonkinlaisen vamman kanssa, minkä lisäksi monet muutkin tarvitsisivat saavutettavuutta tai ainakin hyötyvät siitä, esimerkiksi iän, sairauden tai vastaavan syyn takia. Huomioimalla tämän ryhmän, arviolta noin 20 % väestöstä, voit kasvattaa kohdeyleisöäsi merkittävästi.

Sama pätee verkkosivustojen ohella myös verkkokauppaan, sillä verkkokauppa helpottaa erityisesti vammaisten elämää.

Lain vaatima saavutettavuus

Olemme auttaneet useita järjestöjä ja julkisia organisaatioita rakentamaan saavutettavia sivustoja ja muokkaamaan vanhoista sivustoistaan saavutettavia.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria sekä osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Esimerkiksi, jos järjestö saa julkista avustusta vähintään puolet koko rahoituksesta, se katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi, ja saavutettavuusvaatimukset koskevat kyseistä järjestöä. Tai jos jonkin organisaation verkkosivustoa kehitetään tai ylläpidetään vähintään puoleksi julkisella tuella, se kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Saavutettavuusvaatimukset ovat myös laajentumassa lähitulevaisuudessa koskemaan verkkokauppoja. EU:n esteettömyysdirektiivi tuli voimaan vuonna 2019 ja sitä tulee noudattaa vuoteen 2025 mennessä. Direktiiviä ollaan sisällyttämässä Suomen kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2022. Siirtymäkauden jälkeen mm. verkkokaupoilta tullaan vaatimaan vastaavaa saavutettavuutta kuin julkisilta toimijoilta ja julkisten toimijoiden rahoittamilta verkkopalveluilta jo vaaditaan. Direktiivin mukaan ulkopuolelle jäävät verkkokaupat, joilla on alle 10 työntekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa, mutta Suomessa lain toimeenpanossa saatetaan tehdä tiukempiakin linjauksia.

Tekninen saavutettavuus

Lain vaatimuksena käytetyt WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet keskittyvät pääasiassa verkkosivustojen tekniseen saavutettavuuteen, kuten visuaalisen informaation tekstivastineisiin, tekstien kokoon, värien kontrasteihin ja koodin yhteensopivuuteen erilaisten apuvälineiden ja päätelaitteiden kanssa. Näitä saavutettavuusohjeita noudattamalla saadaan aikaan verkkosivusto, jonka käyttö onnistuu helpommin erilaisista fyysisistä (näkö, kuulo, motoriikka) rajoitteista riippumatta.

WCAG 2.1 saavutettavuusohjeet ovat joukko sääntöjä, joita kutsutaan ”onnistumiskriteereiksi”. Saavutettavuusohjeissa on kolme eri tasoa tasoa: A, AA, ja AAA. Näistä selvästi yleisimmin käytetty on lainkin vaatima taso AA. Kunkin säännön kohdalla on määritelty mihin tasoon se liittyy, siten että seuraava taso sisältää myös kaikki edellisen tason säännöt. A-taso kattaa alle puolet säännöistä, AA-taso suurimman osan säännöistä ja AAA-taso kattaa kaikki säännöt.

Säännöt ovat melko tulkinnanvaraisia sellaisenaan, joten niiden tueksi tarvitaan myös erillisiä esimerkkejä ja toteutusohjeita, asiantuntijoiden näkemyksiä, vakiintuneita toteutustapoja ja omaa harkintaa.

Kognitiivinen saavutettavuus

Termi ”kognitiivinen saavutettavuus” tarkoittaa pitkälti samaa kuin usein eräinä käytettävyyden osa-alueina mainitut opittavuus, tehokkuus, muistettavuus ja virheettömyys, tai teksteihin liittyen selkeys, ymmärrettävyys ja luettavuus. Ehkä kuitenkin sellaisella näkökulmaerolla, että käytettävyydessä pyritään yleensä helpottamaan ja nopeuttamaan järjestelmän käyttöä keskimääräisillä kognitiivisilla kyvyillä varustettujen kohdalla, kun taas kognitiivisessa saavutettavuudessa pyritään tekemään käyttö helpommaksi mahdollisimman monelle, huomioiden myös erilaiset kognitiiviset häiriöt, jotka voivat vaikeuttaa järjestelmän käyttöä.

Kognitiivisten häiriöiden syitä voivat olla esimerkiksi vanhuus, muistisairaus, kehitysvamma, lukihäiriö, autismi, ADHD, masennus, uupumus, sairaus, kriisitilanne tai vaikkapa päihtymystila. Myös heikko lukutaito tai kielitaito saattavat vaikeuttaa sivustojen käyttöä, joten kognitiivinen saavutettavuus voi auttaa myös mm. lapsia ja maahanmuuttajia.

Myös kognitiivisesta saavutettavuudesta on laadittu ohjeita, mutta laki ei velvoita niiden noudattamiseen. Niiden noudattaminen olisi kuitenkin eduksi saavutettavuuden tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Kognitiivisen saavutettavuuden huomioimisesta on hyötyä muillekin, koska sen myötä järjestelmästä tulee yleensä helpompi kaikille käyttäjille.

Saavutettavuustestaus

Mikäli sivustoasi ei ole varta vasten rakennettu ja testattu saavutettavaksi, se ei hyvin todennäköisesti ole saavutettava. Mikäli haluat tietää sivustosi saavutettavuuden tilan ja mahdollisesti saada suosituksia sen parantamiseksi, voimme tehdä sivustollesi saavutettavuustestauksen asiantuntijan toimesta.

Osa WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeiden asioista on testattavissa automaattisilla työkaluilla, osa taas vaatii manuaalista testausta asiantuntijan toimesta. Eräs kätevä työkalu automaattiseen testaamiseen on WAVE, jolla voi ilmaiseksi testata tietyn sivun saavutettavuuden siltä osin kuin se voidaan testata työkaluilla. Työkalut eivät kuitenkaan anna täydellistä kuvaa saavutettavuudesta, sillä ne eivät pysty tunnistamaan kaikkia ongelmia, ja toisaalta ne voivat näyttää virheinä sellaisia asioita, jotka eivät käytännössä vaikuta saavutettavuuteen.

Usein riittäväksi saavutettavuuden tasoksi katsotaan, että lain kirjain on täytetty noudattamalla WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeita. Käytännössä se ei kuitenkaan vielä takaa, että sivusto olisi oikeasti käytettävissä apuvälineiden, kuten ruudunlukuohjelman ja näppäimistön avulla. Esimerkiksi virheet standardien noudattamisessa, yhteensopivuusongelmat, puuttuvat tekstivastineet, unohtuneet käännökset, ei-saavutettavat komponentit ja vastaavat syyt saattavat haitata sivuston käyttöä apuvälineillä tai jopa estää sen kokonaan.

Näin ollen pidämme erittäin tärkeänä, että sivustot myös testataan myös käytännössä yleisimmillä apuvälineillä. Tämän takia manuaalinen testaus ruudunlukuohjelmilla ja näppäimistöllä sisältyy aina saavutettavuustestaukseemme. Ruudunlukuohjelmista testaamme kahdella yleisimmällä vaihtoehdoilla, jotka ovat NVDA Windowsille ja VoiceOver Applen tietokoneille ja mobiililaitteille.

Saavutettavan sivuston rakentaminen

Hyvä saavutettavuus vaatii tapauskohtaista suunnittelu- ja toteutustyötä sivuston rakennusvaiheessa, sekä lopputuloksen huolellisen saavutettavuustestauksen saavutettavuudenarviointityökaluilla sekä ruudunlukuohjelmilla ja näppäimistöllä. Mikäli tilaat meiltä saavutettavan verkkosivuston tai verkkokaupan, nämä työt sisältyvät sen rakennusprojektiin.

Saavutettavuus on huomioitu valmiiksi pohjakoodeissamme ja teknisissä ratkaisuissamme eri julkaisujärjestelmille. Lisäksi osaamme huomioida saavutettavuuden suunnittelutyössä heti alusta lähtien, jopa visuaalisen ilmeen suunnittelusta alkaen. Näin pystymme tuottamaan saavutettavia sivustoja tehokkaasti, mikä säästää hankkeiden kustannuksia ja parantaa lopputulosten laatua.

Sivuston muuttaminen saavutettavaksi

Muokkaamme ei-saavutettavista WordPress- ja Drupal-sivustoista sekä Shopify-verkkokaupoista saavutettavia. Saavutettavaksi muuntamisen työmäärä riippuu sivuston laajuuden ohella hyvin paljon siitä, kuinka laadukkaasti sivusto on rakennettu ja missä määrin saavutettavuus on huomioitu aiemmassa toteutustyössä. Joissain tapauksissa riittää, että korjataan yksittäiset saavutettavuustestauksessa ilmenevät ongelmat, mutta joskus koko teemakerros saatetaan joutua vaihtamaan ja sivuston ulkoasu toteuttamaan uudestaan.

Jos sinulla on verkkosivusto tai verkkokauppa, jonka haluat muuntaa saavutettavaksi, niin kysy meiltä lisää aiheesta. Voimme tehdä kustannusarvion saavutettavuudesta selvitettyämme ensin sivuston laajuuden, toteutustavan ja saavutettavuuden nykytilan.

Voimme myös tarjota pelkän saavutettavuustestauksen, korjaussuositukset ja -ohjeet sekä saavutettavuusselosteen laatimisen, mikäli sivuston toteutuksesta vastaa toinen toimija.